...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

สิทธิประกันสังคม หลากข้อดีที่หลายคนไม่รู้

รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ !!! ทำงานโดนหักค่าประกันสังคมทุกเดือน ได้สิทธิอะไรบ้างนอกจากสิทธิที่ทำฟัน 900 บาท ต่อปี

...
...
จ่ายค่าประกันสังคม 1 เดือน ขึ้นไป : ค่าทำศพ

- ผู้ทำศพสามารถเบิกเงินทุนประกันได้ 40,000 บาท (กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต)

- ผู้มีสิทธิต้องมีชื่ออยู่ในหนังสือ

- กรณีไม่มีชื่อจะเฉลี่ยให้คนในครอบครัวแทน

จ่ายค่าประกันสังคม 3 เดือน ขึ้นไป : เบิกค่ารักษาพยาบาล

- กรณีฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุด

- ผู้ประกันตนสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

- ทำเรื่องเบิกคืนภายใน 15 วัน เป็นอย่างต่ำ

- เบิกค่าทำฟัน 900 บาท ต่อปี

จ่ายประกันสังคม 3 เดือนขึ้นไป : ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ (โดยไม่ได้เกิดจากการทำงาน)

- ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิต (กรณีทุพพลภาพรุนแรง)

- หากทุพพลภาพไม่รุนแรง จะได้รับเงินทดแทนตามกฎเกณฑ์และระยะเวลาตามที่กำหนด

...

จ่ายประกันสังคม 6 เดือนขึ้นไป : ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน / ตกงาน

- ขึ้นทะเบียนคนว่าง กรณีลาออกได้เงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 90 วัน (สูงสุดไม่เกินเดือนละ 4,500 บาท)

- ถูกเลิกจ้างโดยไม่ใช่ความผิด ในกรณีทุจริตต่อหน้าที่หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรง ได้รับเงินชดเชยขณะที่ว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 180 วัน (สูงสุดไม่เกินเดือนละ 7,500 บาท)

จ่ายประกันสังคม 12 เดือนขึ้นไป : เงินสงเคราะห์บุตร (ไม่เกิน 3 คน)

- เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

- รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท

- ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์

จ่ายประกันสังคม 15 เดือนขึ้นไป : ค่าคลอดบุตร / ลาคลอด

- สิทธิเบิกค่าคลอดบุตร 13,000 บาท ต่อการคลอด 1 ครั้ง

- ได้รับเงินลาคลอดแบบเหมาจ่าย 50% ของเงินเดือนเป็นเวลา 90 วัน

เงินสงเคราะห์บุตรการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

...
...
จ่ายประกันสังคมน้อยกว่า 180 เดือน : บำเหน็จ

- รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ

- ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ประกันสังคมกำหนด

หากยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเงินสมทบเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนจ่าย ร้อยละ 3% ต่อเดือนเท่านั้น

จ่ายประกันสังคม 180 เดือน (15 ปี) ขึ้นไป : บำนาญ

- รับเงินบำนาญชราภาพในอัตรา 20 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (5ปี) ก่อนเกษียณ

หากผู้รับเงินเสียชีวิตภายใน 5 ปี หลักเกษียณจะได้เงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่า ของเงินบำนาญรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้าย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

...ยิ่งสะสมมาก ยิ่งได้รับสิทธิมาก ...

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/601129