...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ตกงาน ไม่ต้องตกใจ ประกันสังคมช่วยจ่ายเงินเดือน

ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ใครที่กำลังหางานหรือเพิ่งตกงาน คงน้ำตาตกในไม่น้อย เพราะไหนจะค่าใช้จ่าย ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ที่ต้องรับผิดชอบทำให้หลายคนรู้สึกท้อกับการหางานใหม่

...

5% ที่หักจากเงินเดือนทุกเดือน หักไปทำไมนะ ?

ในช่วงเวลาที่เรายากลำบากนี่แหละ เงิน 5% ที่ถูกหักไปเปรียบได้กับแสงสว่างปลายอุโมงค์เชียวล่ะ
เกณฑ์การได้สิทธิของผู้ประกันตน

- ผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานหรือผ่านทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน

- เป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ภายใน 15 เดือน)

- ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

- พร้อมที่จะทำงานใหม่ ๆ ตามที่กรมการจัดหางานจัดหาให้

- รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน หรือเข้าไปที่สำนักงานโดยตรง

...
...
...
...
สิทธิผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทน

ถูกเลิกจ้าง

- เงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน /

- ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

ลาออกหรือสิ้นสุดของสัญญาจ้าง

- เงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน

- ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

- ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือน หลังจากลาออกจากงาน (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพและเสียชีวิต)

หลักฐานขอยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทน

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7

- สำเนาบัตรประชาชน

- หนังสือรับรองการออกจากงาน

- ใบ สปส.6-09

- หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ (หน้าแรก)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน