...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

สิทธิประกันตนสำหรับคนตั้งครรภ์

คุณแม่มือใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์ฟังทางนี้ ประกันสังคมมีสิทธิพิเศษดีดีมามอบให้เป็นของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นค่าคลอดบุตร สิทธิลาคลอดและสิทธิอื่น ๆ อีกมากมาย จะมีสิทธิอะไรบ้าง มาดูกันเลย

1. ค่าตรวจครรภ์และฝากครรภ์

- ขั้นตอนแรก คุณแม่ตรวจเช็กสิทธิประกันสังคม บนเว็บไซต์ SSO E-Service

- รีเช็กข้อมูลกับสิทธิที่เราได้รับ

- ทางประกันสังคมจะเพิ่มสิทธิ ค่าตรวจครรภ์และค่าฝากครรภ์ ให้คุณแม่คนละ 1,000 บาท

โดยข้อกำหนด ดังนี้

• ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ในอัตราไม่เกิน 500 บาท

• ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ (3-5 เดือน) ในอัตราไม่เกิน 300 บาท

• ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ ในอัตราไม่เกิน 200 บาท

...
...
2. ค่าคลอดบุตร

- ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อครั้ง (ค่าทำคลอด / ค่าห้อง / ค่ายา / อื่น ๆ)

- สามารถเข้าโรงพยาบาลที่เราเลือกลงทะเบียน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

- กรณีเข้าโรงพยาบาลนอกสังกัด คุณแม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาทำเรื่องเบิกที่ประกันสังคม

โดยข้อกำหนด ดังนี้

• จ่ายค่าประกันสังคมแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร

• หากสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

• บุตรที่มาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดแล้ว จะไม่สามารถขอเบิกค่าคลอดได้อีก (เลือกว่าใครจะเป็นคนใช้สิทธิ)

• บุตรแฝด สามารถเบิกค่าคลอดได้ ในอัตรา 13,000 บาท

...

3. ค่าสิทธิการลาคลอด

- ชดเชยในกรณีหยุดงาน เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 90 วัน

โดยข้อกำหนด ดังนี้

• จ่ายค่าประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนคลอดบุตร

• สิทธิการลาคลอดใช้ได้เฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้น ฝ่ายชายไม่สามารถเบิกใช้ได้

• จ่ายให้ไม่เกินฐานเงินเดือน 15,000 บาท หากเงินเดือนมากกว่ากำหนด จะคิดแค่ 15,000 บาท

• มีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

• มีระยะเวลาจ่ายเงินให้ทั้งหมด 90 วัน หรือ 3 เดือน นับรวมวันหยุดราชการ

...

4. ค่าชดเชยกรณีแท้งบุตร

ในกรณีนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วคุณแม่ที่แท้งบุตรสามารถรับสิทธิประกันสังคมได้ตามที่กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นกรณีคลอดบุตร

- ได้สิทธิค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย

- ได้สิทธิหยุดงานลาคลอด

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

• จ่ายเงินค่าประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนแท้งบุตร

• จะต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หรือ 7 เดือนขึ้นไป

5. ค่าสงเคราะห์บุตร

- รับเงินเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ต่อบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

• จ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

• เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

• ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

• อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน

• ยกเว้นกรณีบุตรเสียชีวิต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน