...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

สิทธิทำฟันผลประโยชน์ที่คุณควรรู้

สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้สิทธิทำฟันของผู้ประกันตน จากเดิมที่ได้สิทธิคนละ 600 บาท ต่อคนต่อปี ปรับขึ้นเป็น 900 บาท ต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

...
...
แล้วสิทธิ 900 บาท ทำอะไรได้บ้าง

- ขูดหินปูน

- อุดฟัน

- ถอนฟัน

- ผ่าฟันคุด

...
หลักฐานที่ยื่นขอรับสิทธิประกันสังคม

- แบบคำขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

- ใบรับรองแพทย์

- ใบเสร็จรับเงิน

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

- เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)

...
ก่อนจะไปใช้สิทธิ สิ่งสำคัญเลย คือ เราต้องสอบถามกับทางคลินิกทันตกรรมก่อน เพราะ การทำฟันแต่ละครั้งสิทธิในการเบิกอาจได้แตกต่างกัน เช่น

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เราควรรู้

1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ได้รับสิทธิค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี
2. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ได้รับสิทธิค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท

- มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ได้รับสิทธิค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท

- ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน