...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่นะ

เจ็บป่วย ต้องนอนโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคมได้ไหม ?

ได้จ้า .. สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล สิทธิประกันสังคมเบิกได้เท่าไหร่ ?

โรงพยาบาลรัฐ

: ผู้ป่วยใน เบิกเท่าตามจริง ค่าห้องและค่าอาหารได้ไม่เกินวันละ 700 บาท

: ผู้ป่วยนอก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น

โรงพยาบาลเอกชน

: ผู้ป่วยนอก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท

: ผู้ป่วยใน

- เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 2,000 บาท (กรณีไม่ได้รักษาในห้อง ICU)

- ค่าห้องและค่าอาหารได้ไม่เกินวันละ 700 บาท (กรณีรักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท)

- ผ่าตัดใหญ่ เบิกได้ไม่เกิน 8,000 – 16,000 บาท ตามระยะเวลาผ่าตัด

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอกซเรย์เบิกได้ไม่เกิน รายละ 1,000 บาท

- ค่ายาและอุปกรณ์ เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท

...
...
...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน