...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

4 ขั้นตอนง่าย ๆ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

...
...
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต

- สมัครลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้บริการ

- บันทึกและตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชน

- กำหนดรหัสผ่านและบันทึกข้อมูลส่วนตัว

2. บันทึกการขึ้นทะเบียน

- ตรวจสอบวันที่นัดรายงานตัว

- http://empui.doe.go.th กรมการจัดหางาน

3. ยืนเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

- แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.2-01/7

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาสมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้น ธ.ออมสิน / ธกส. / UOB / ธ.Land&House)

...

4. รายงานตัว

- เข้าเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th เพื่อรายงานตัวตามนัด
...

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน