...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ลาออกจากที่ทำงานเพื่อมารับทำงานอิสระ ใช้ประกันสังคมแบบไหน ?

...

ทำงานอิสระ (Freelance) ประกันสังคมก็คุ้มครองนะ !!!! สูงสุดถึง 5 กรณี ในมาตรา 40

...
...
...
...

ทางเลือก 1 - 70 บาท

ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐช่วยสนับสนุน 30 บาท เท่ากับจ่าย 100 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ 3 กรณี

- ประสบอันตราย / เจ็บป่วย : เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ชดเชย 300 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน/ปี ในกรณีที่ไม่นอนโรงพยาบาลได้รับค่าชดเชย 200 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน/ปี

- ทุพพลภาพ : ได้รับค่าชดเชย 500 – 1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี จำนวนเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

- กรณีเสียชีวิต : ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท เมื่อจ่ายสมทบก่อนเสียชีวิตครบ 60 เดือน

ทางเลือก 2 – 100 บาท

ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐช่วยสนับสนุน 50 บาท เท่ากับจ่าย 150 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ 4 กรณี

- ประสบอันตราย / เจ็บป่วย : เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ชดเชย 300 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน/ปี ในกรณีที่ไม่นอนโรงพยาบาลได้รับค่าชดเชย 200 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน/ปี

- ทุพพลภาพ : ได้รับค่าชดเชย 500 – 1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี จำนวนเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

- กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท เมื่อจ่ายสมทบก่อนเสียชีวิตครบ 60 เดือน

- กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ)

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับทางเลือกแรก แต่ที่เพิ่มมาคือสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ “ได้รับได้รับเงินบำเหน็จสะสม (เงินก้อน) เดือนละ 50 บาท พร้อมดอกผล”
ทางเลือก 3 – 300 บาท

- ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท รัฐช่วยสนับสนุน 150 บาท เท่ากับจ่าย 450 บาท/เดือน

- สิทธิประโยชน์ของทางเลือกที่ 3 ได้ความแตกต่างเพิ่มขึ้นมาจาก 2 ทางเลือก

...
...

สิทธิประโยชน์ 5 กรณี

- ประสบอันตราย / เจ็บป่วย : เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ชดเชย 300 บาท/วัน สูงสุด 90 วัน/ปี ในกรณีที่ไม่นอนโรงพยาบาลได้รับค่าชดเชย 200 บาท/วัน สูงสุด 90 วัน/ปี

- ทุพพลภาพ : ได้รับค่าชดเชย 500 – 1,000 บาท/เดือน ระยะเวลาตลอดชีวิต จำนวนเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ

- กรณีเสียชีวิต : ได้รับเงินค่าทำศพ 40,000 บาท

- กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ) : ได้รับเงินบำเหน็จสะสม (เงินก้อน) เดือนละ 150 บาท พร้อมดอกผล และถ้าส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท

- เงินสงเคราะห์บุตร : ได้รับเงิน 200 บาท/เดือน/บุตร 1 คน (ไม่เกิน 2 คน) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี

อยากได้ความคุ้มครองแบบไหน ลองเลือกตัดสินใจกันเลยจ้า ที่สำคัญเงินที่เราส่งสมทบในแต่ละปีสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน