...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

มนุษย์เงินเดือน ใช้ประกันสังคมแบบไหน ?

...

เอ้ !!! มนุษย์เงินเดือนเราใช้ประกันสังคมแบบไหนกันนะ บางคนว่ามาตรา 33 บางคนว่า มาตรา 39 วันนี้เรามีคำตอบ

ถ้าเราทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นลูกจ้างที่ทำงานทั่วไปแต่รับเงินเดือน ถือว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือน ซึ่งเราจะถูกจัดอยู่ในผู้ประกันตน ในมาตรา 33
...
...
ผู้ประกันตนมาตรา 33

- ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

- ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

ผู้ประกันตนในมาตรา 33 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด 7 กรณี

- เจ็บป่วย อุบัติเหตุ

- กรณีทุพพลภาพ (ไม่ใช่จากการทำงาน)

- กรณีเสียชีวิต (ไม่ใช่จากการทำงาน)

- กรณีคลอดบุตร

- กรณีสงเคราะห์บุตร

- กรณีชราภาพ

- กรณีว่างงาน

...
...
...

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : www.sso.go.th