...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ประกันสังคมน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ความเข้าใจของการทำประกันสังคมให้ลูกจ้างคือสิ่งที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ต้องรู้ นอกเหนือจากกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

...

1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)

- ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน

- เมื่อมีลูกจ้างมาใหม่เพิ่มขึ้น ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน เช่นกัน

2. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)

3. นำส่งเงินสมทบแก่ประกันสังคม

- นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง หากได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1,650 บาท ให้คำนวณจาก 1,650 บาท

- ถ้าค่าจ้างเกิน 15,000 บาท ให้คูณกับอัตราเงินสมทบที่ต้องนำส่ง

...
ลูกจ้างลาออกจากงานต้องทำอย่างไร
เมื่อลูกจ้างลาออกจากงาน ให้นายจ้างแจ้งการออกจากงานโดยระบุสาเหตุการออกจากงาน โดยใช้หน้งสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ลูกจ้างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต้องทำอย่างไร
เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ข้อมูลสถานพยาบาล ครอบครัว หรือจำนวนบุตร ให้ใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง สปส. 6-10 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ถ้าผู้ประกอบการหน้าใหม่ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ถือว่ามีความผิดทั้งจำและปรับตามที่กฎหมายกำหนด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน