...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-services)

...
...
...
ลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต

- เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

- เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05

- ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม

- ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน

- สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน

- แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

ส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน

นายจ้างดำเนินการส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนตามขั้นตอน ดังนี้

- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

- เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)

- เลือกเมนูที่จะดำเนินการ

- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)

- บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว

- แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

- แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)

- ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)

การส่งข้อมูลเงินสมทบ

- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

- เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)

- เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ

- ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10)

- ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)

- เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)

- เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ

- กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชน และค่าจ้าง)

- แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ)

...

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา http://www.sso.go.th/wprp/uploads/khonkaen/uploadImages/file/e-service(3).pdf