...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เรื่องน่ารู้ .. ของประกันสังคม

...
คนทำงานประจำ ล้วนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 5% ของเงินเดือน เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่จะได้รับ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
...
...
3 ประเภทของประกันสังคม ที่เราควรรู้

1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง, พนักงาน)

- นายจ้างที่มีลูกจ้างในกิจการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

- เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4

- ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

เงินสมทบ

ลูกจ้าง 5% ของฐานค่าจ้าง ขั้นต่ำ 1,650 บาท และขั้นสูง 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

1. กรณีเจ็บป่วย

2 .กรณีคลอดบุตร

3 .กรณีทุพพลภาพ

4 .กรณีตาย

5 .กรณีสงเคราะห์บุตร

6 . กรณีชราภาพ

7. กรณีว่างงาน

...
...

2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนแบบสมัครใจ)

- เคยเป็นผู้ตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน

- ไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบ

จ่ายเดือนละ 432 บาท เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)

สิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

1. กรณีเจ็บป่วย

2. กรณีคลอดบุตร

3. กรณีทุพพลภาพ

4. กรณีตาย

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

6. กรณีชราภาพ ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ)

- บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

- บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม

เงินสมทบ

สามารถเลือกได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 450 บาท/เดือน (จ่ายเอง 300 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท)

สิทธิประโยชน์

แบ่งเป็น 3 ประเภท

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

- สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

4. กรณีชราภาพ (บำเหน็จ)

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 450 บาท/เดือน

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

4. กรณีชราภาพ (บำเหน็จ)

5. เงินสงเคราะห์บุตร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา https://www.dharmniti.co.th/3-ประเภทผู้ประกันตนประกันสังคม/