...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ทางเลือกที่ 3 กับประกันสังคมมาตรา 40

สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถสมัครเป็นผู้ประตนในมาตรา 40 ได้ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ทางเลือกที่ 3 ของผู้สมัครประกันสังคมในมาตรา 40 จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง แล้วแตกต่างจากทางเลือกที่ 1 กับ 2 อย่างไร มาดูกันเลย
...
...
...
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่จ่ายสมทบเข้าประกันสังคม 300 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 5 กรณี

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย : ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

2. กรณีทุพพลภาพ : ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

3. กรณีตาย : ได้รับค่าทำศพ

4. กรณีชราภาพ (บำเหน็จ) : ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

5. สงเคราะห์บุตร : ได้รับเป็นรายเดือน

...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน