...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ทางเลือกการขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้นะ เพียงแค่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดือนที่จะใช้สิทธิ

3 ทางเลือกที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

1. เงินทดแทนการขาดรายได้ วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน / ปี กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

2. เงินทดแทนการขาดรายได้ วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน / ปี กรณีที่แพทย์ลงความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

...
...
...
...
...
ทางเลือกที่ 3

1. เงินทดแทนการขาดรายได้ วันละ 300 บาท ไม่เกิน 90 วัน / ปี กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

2. เงินทดแทนการขาดรายได้ วันละ 200 บาท ไม่เกิน 90 วัน / ปี กรณีที่แพทย์ลงความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน