...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

จ่าย 100 บาท ได้ถึง 4 สิทธิประโยชน์

ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเพียง 100 บาท ได้ความคุ้มครองถึง 4 กรณี เป็นอีก 1 ทางเลือกของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่สามารถทำประกันได้ เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียว

...
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคม 100 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 4 กรณี

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย (รับเงินทดแทนการขาดรายได้)

2. กรณีทุพพลภาพ (รับเงินทดแทนการขาดรายได้)

3. กรณีตาย

4. กรณีชราภาพ (บำเหน็จ) ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

...
...
...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน