...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตนมาตรา 40

...

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ

1. จ่ายเงินสมทบ 6 เดือน ใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท ต่อเดือน

2. จ่ายเงินสมทบ 12 เดือน ใน 20 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท ต่อเดือน

3. จ่ายเงินสมทบ 24 เดือน ใน 40 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน

4. จ่ายเงินสมทบ 36 เดือน ใน 60 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท ต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

- เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เป็นเวลา 15 ปี ส่วนทางเลือกที่ 3 รับตลอดชีวิต

- เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทน ก็ได้ค่าทำศพนะ

: ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 รับ = 20,000 บาท ส่วนทางเลือกที่ 3 รับ 40,000 บาท

...
...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน