...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เรื่องน่ารู้กับประกันสังคมมาตรา 40

สาระน่ารู้ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 นอกจากได้ความคุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ แล้ว ยังมีผลประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายเลยนะ

จ่ายเงินสมทบผ่านธนาคาร

ผู้ประกันตนสามารถเลือกจ่ายเงินสมทบผ่านธนาคาร โดยการหักเงินในบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

ส่งเงินสมทบล่วงหน้า

กรณีที่ผู้ประกันตนลืมหรือขาดส่งเงินสมทบ กรณีนี้จะไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ แต่ผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบงวดปัจจุบันและงวดล่วงหน้าได้
...

เบี้ยยังชีพและบัตร 30 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ถูกตัดสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสิทธิรักษาพยาบาลจากบัตร 30 บาท
...
...
จ่ายง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทั่วประเทศ แต่ต้องแจ้งพนักงานให้ชัดเจนว่าจ่ายเงินสมทบเดือนปัจจุบัน หรือเงินออมเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด
การขอรับเงินทดแทนขาดรายได้
ผู้ประกันตนที่ต้องการเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้แต่ใบรับรองแพทย์ตัวจริงสูญหาย สามารถใช้สำเนาใบรับรองแพทย์และให้ทางโรงพยาบาลลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราโรงพยาบาลได้
...
...

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน