...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

70 บาท สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้

ประกันสังคมมาตรา 40 เริ่มต้นจ่ายเพียง 70 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

...

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย (เงินทดแทนการขาดรายได้)

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่จ่ายสมทบเข้าประกันสังคม 70 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 3 กรณี

...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รีบไปทำประกันมาตรา 40 เลยดีกว่า

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน